Notícies:Ayuntamiento de Buñol

TUEJAR_ Bases de la convocatòria d'ajudes a pimes i autònoms pel Covid-19

14 ago 2020
El termini de presentació de sol•licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de les bases en la pàgina web de l'Ajuntament

 

El BOP num 155/13.08.2020 ha publicat l'Edicte de l'Ajuntament de Tuejar sobre bases de convocatòria d'ajudes a Pimes i autònoms pel Covid-19.

Aquestes ajudes estan destinades a a pagar la despesa corrent des del mes d'abril a desembre de l'activitat empresarial i incentivar la contractació de treballadors per part d'autònoms i pimes des d'Agost a desembre de 2020

Beneficiari@s

Persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent persona autònoma, microempresa o petita empresa duguen a terme les activitats empresarials o comercials en municipi de Tuejar que motiven la concessió de la present ajuda, i que complisquen els següents requisits:

a) Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda durant, almenys, el període comprès entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020. A més d'haver restablit l'activitat econòmica com a màxim en un mes posterior a l'autorització decretada pel Govern Central o la Generalitat Valenciana.
b) Haver suspès l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l'activitat, haver reduït substancialment la facturació a causa de l'obligació de tancament d'activitats no essencials en el període des del 30 de març fins al 9 d'abril.
c) Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment decretat per l'estat d'alarma no s'haja vist compensada per increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o telefònic
d) Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la TGSS, i no tinga deute pendent amb l'Ajuntament de Tuejar.
e) Que el domicili social i, si escau, el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de Tuejar.
f) Que no es trobe incursa en cap de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
g) Que haja justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l'Ajuntament de Tuejar.

Finançament i quantia de les ajudes

La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 15.000 euros que es finançaran amb càrrec a la següent partida pressupostària 330.479/01

►Quantia de les ajudes:

  • Ajudes Fixes:
    • 800 € per a persones autònomes o pimes afectades pel tancament d'establiments tipus pub, bar o restaurant (RD 465/2020 de 17 de març) i que l'obertura prèvia a l'estat d'alarma del seu establiment o negoci haja sigut d'almenys 5 dies setmanals.
    • 400 € per a persones autònomes o pimes afectades pel tancament d'establiments tipus pub, bar o restaurant amb obertura prèvia a l'estat d'alarma del seu establiment o negoci haja sigut de menys 5 dies setmanals., així com negocis d'hostaleria o turístics
    • 300 € per a empreses autònomes o pimes afectades pel tancament d'activitats no essencials.
  • Ajudes Variables: Aquestes ajudes podran incrementar-se 200 € per cada treballador al qual es comprometa a contractar a jornada completa almenys tres mesos a càrrec de la persona autònoma o pime sol•licitant des del reinici de l'activitat fins al 31 de desembre de 2020.

La quantia màxima de subvenció serà de 1.200 € per sol•licitud acceptada

Presentació sol•licituds

Les sol•licituds es presentaran en el registre electrònic de l'Ajuntament de Tuejar en imprès normalitzat de sol•licitud.

El termini de presentació de sol•licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de les bases en la pàgina web de l'Ajuntament