Notícies:Ayuntamiento de Buñol

Modificació de la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d'inclusió

14 ago 2020
La modificació té com a finalitat principal l'adaptació de la prestació valenciana a l'entrada en vigor de la nova prestació estatal de manera que, encara que el càlcul de l'import de la renda valenciana d'inclusió, en atenció a la modalitat de la prestació i la composició de la unitat de convivència, no patisca modificació, sí que s'ajuste, l'abonament d'aquest import, al reconeixement de l'ingrés mínim vital que es produïsca en favor de les persones beneficiàries d'aquella.

La Llei 19/2017, de 20 de desembre, de renda valenciana d'inclusió estableix el règim jurídic de la renda valenciana d'inclusió, definida com un dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació econòmica o prestació professional la qual es materialitza en un procés d'inclusió social dirigit a cobrir les necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social, que podrà estar vinculada als instruments i actuacions de suport regulats en aqueixa llei, facilitant l'accés a l'educació, la formació, l'ocupació, l'habitatge, la promoció de la salut, la cultura, l'accés i formació a les tecnologies de la informació i la comunicació, la mobilitat, la participació social i la formació en igualtat de gènere i oportunitats.

L'entrada en vigor, l'1 de juny de 2020, del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital (IMV), configurant-lo com el dret subjectiu a una prestació de naturalesa econòmica que garanteix un nivell mínim de renda als qui es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, ha suposat l'alteració del règim vigent en la Comunitat Valenciana.

L'entrada en vigor de l'ingrés mínim vital ha obligat amb caràcter d'urgència a fer un estudi detallat de totes dues prestacions perquè la renda valenciana d'inclusió no entre en col·lisió amb l'ingrés mínim vital, no es generen duplicitats pels mateixos conceptes i poder compatibilitzar totes dues prestacions per a reconéixer aquest dret subjectiu a la major quantitat de persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica possible en un context econòmic, social i sanitari incert i complex a nivell global generat per la pandèmia de Covid-19.

Les modificacions obeeixen a dues finalitats principals,

  • una més imminent per a permetre la compatibilització urgent i necessària davant la nova prestació de l'ingrés mínim vital i
  • una altra que persegueix simplificar administrativament el procediment de gestió de la renda valenciana d'inclusió tant per a articular un sistema de desenvolupament de la prestació autonòmica coordinat amb la prestació estatal com per a introduir matisacions en alguns preceptes amb la finalitat d'aclarir o precisar el procediment administratiu per a una major comprensió i eficàcia del dret subjectiu tant entre els òrgans instructors com entre la ciutadania.

No obstant això, tots dos tipus de modificació tenen com a fi última adaptar la regulació de renda valenciana d'inclusió al nou escenari que s'ha produït amb el naixement d'aquesta nova prestació i que és coincident en molts aspectes amb la renda valenciana d'inclusió.

Com a punt de partida podem assenyalar que, l'ingrés mínim vital es reconeixerà a les persones beneficiàries de renda valenciana d'inclusió que, complint els requisits establits en el Reial decret llei 20/2020, siguen perceptores de prestació familiar per fill o menor acollit a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per cent, per la qual cosa és necessari realitzar les accions oportunes i urgents per a evitar conflicte amb la nostra regulació i que justifica la necessitat de modificació de la llei.

Modificacions destacables:

El decret llei s'estructura en una part expositiva, 75 articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una disposició final.

En concret, s'introdueixen en el text de la llei, entre altres coses, les definicions dels conceptes regulats en la normativa estatal i autonòmica, la compatibilitat de totes dues prestacions econòmiques, la inclusió d'aquells col·lectius no contemplats per la normativa estatal, així com la clarificació dels instruments per a la inclusió social a tenor de la irrupció de la nova prestació estatal, a l'efecte de que no es produïsquen duplicitats que generen confusió.

En el mateix sentit, es modifiquen els preceptes que regulen els procediments per al reconeixement del dret a percebre les diverses modalitats de renda valenciana d'inclusió per a compatibilitzar-les amb l'ingrés mínim vital i el règim de finançament i competencial de les mateixes a causa de la convivència de totes dues prestacions en les mateixes persones beneficiàries.

Podem destacar les següents modificacions en preceptes de la Llei 17/2019, de 20 de desembre:

En l'article 1 la inclusió d'un apartat b) per a separar el dret subjectiu a una prestació econòmica i el dret subjectiu a una prestació professional, ja que la normativa estatal únicament reconeix la primera de les prestacions i la segona és una prestació íntegrament autonòmica. L'addició d'un nou article de definicions en el títol preliminar per a aclarir els conceptes de la renda valenciana d'inclusió i evitar possibles inseguretats jurídiques en el marc conceptual amb l'entrada en vigor de la prestació econòmica estatal.

La millora de la definició de la unitat de convivència de l'article 5 en les seues diverses modalitats per a donar cobertura a totes les realitats reconegudes tant en la normativa estatal com en l'autonòmica, deixant a l'administració autonòmica la labor de reconeixement de les prestacions que venia reconeixent amb anterioritat i que el reial decret no contempla.

S'introdueix en el títol I la prestació professional d'inclusió social com a desenvolupament del dret subjectiu a aquesta, també s'estén la renda complementària d'ingressos regulada en l'article 9 perquè siga compatible amb modalitats de prestació estatals.

Es crea un nou títol II per a la millora en la configuració dels requisits d'accés a les prestacions econòmiques i així millorar l'executivitat tant de l'ingrés mínim vital com de la renda valenciana d'inclusió, així com la redefinició els drets i de les obligacions de les persones titulars i beneficiàries de la prestació autonòmica regulades en l'article 11 per a garantir la inclusió social.

La inclusió en l'article 14 de la compatibilitat de la renda valenciana d'inclusió amb la nova prestació estatal.

Es redefineix l'actual títol II que passa a ser el títol III per a regular de manera extensiva la prestació professional per a la inclusió social, afegint-se tres nous articles per a definir en què consisteixen les prestacions professionals per a la inclusió social en l'article 19, per a establir quins són els requisits d'accés en l'article 20 i què s'entén per diagnòstic d'exclusió o vulnerabilitat i adaptant-se diversos articles d'aquest nou títol tant al recollit per l'ingrés mínim vital com a la nomenclatura i procediments establits en la Llei 3/2019.

S'aclareix el procediment en un nou títol IV per a poder compatibilitzar totes dues prestacions, *renumerándose, afegint-se un nou article 30 per a regular la possibilitat de la sol·licitud anticipada i un nou article 42 per a regular el procediment d'urgència derivades aquestes dues modificacions de la necessitat d'agilitat en la tramitació en casos especials com el de la situació de pandèmia per *Covid-19 i adaptant-se diversos articles d'aquest nou títol.

Es *renumeran els nous títols V, VI i VII adaptant-los a la terminologia derivada de les modificacions en la resta del text.

Així mateix, s'elimina la disposició transitòria cinquena, s'afigen tres noves disposicions transitòries per a adaptar la norma al règim establit en el Reial decret llei 20/2020.

La disposició transitòria sisena regula el règim transitori per a les persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió, la setena regula el règim transitori per a les sol·licituds de la renda valenciana d'inclusió pendents de resolució i l'octava regula la possibilitat de compensació de crèdits.

Finalment, es modifica la disposició final segona sobre l'entrada en vigor per a modular l'entrada en vigor de les noves prestacions a complementar i el nou complement.

+Info