Notícies:Ayuntamiento de Buñol

MANISES_ Ajudes destinades a donar suport a les persones autònomes, microempreses i petites empreses per a fer front als efectes COVID-19.

13 jul 2020
Termini de presentació de sol•licituds 30 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de les bases en la pàgina web de l'Ajuntament

 

El BOP Núm. 132/13/07/2020 ha publicat l'Edicte de l'Ajuntament de Manises sobre bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a les persones autònomes, microempreses i petites empreses per a fer front a l'efecte de la reactivació després del confinament obligatori per la COVID-19.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent persona autònoma, microempresa o petita empresa duguen a terme les activitats empresarials o comercials en l'àmbit territorial del municipi de Manises que motiven la concessió de la present ajuda, i que complisquen els següents requisits:

a) Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o Mutualitat corresponent o en el règim general de la Seguretat Social i en Hisenda durant, almenys, el període comprès entre l'1 de Febrer de 2020 i el 14 de març de 2020.

b) Haver suspès l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l'activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol•licitud de l'ajuda en, almenys, un 50 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma

c) Que l'activitat afectada pel tancament de l'establiment decretat per l'estat d'alarma no s'haja vist compensada per increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci online o telefònic de la persona sol•licitant

d) Que es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o amb la Tresoreria General de la Seguretat Social  així com que no tinga deute pendent amb l'Ajuntament de Manises

e) Que el domicili social i, si escau, el local de desenvolupament de l'activitat es trobe en el terme municipal de Manises.

f) En el cas dels microempreses, constar com a societat limitada, societat anònima, cooperativa, comunitat de béns o societat civil.

Finançament i import de les ajudes

La quantia total de les subvencions a concedir ascendeix a un import total de 250.000 euros. La despesa es farà amb càrrec a la partida pressupostària 430.10-479.00 2

La quantia de l'ajuda ascendirà a una quantitat que vindrà determinada pel nombre de sol•licituds que es presenten, a raó de dividir el crèdit consignat pel nombre de sol•licituds, però en cap cas superarà els 600 euros per sol•licitud de les persones autònomes, microempreses o petites empreses.

Presentació de sol•licituds

La sol•licituds es presentaran únicament per mitjans telemàtics, mitjançant tràmit normalitzat disponible en la Seu electrònica de l'Ajuntament de Manises.

Cada entitat només podrà presentar una única sol•licitud per convocatòria

El termini de presentació de sol•licituds serà de 30 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de les bases en la pàgina web de l'Ajuntament.