Notícies:Ayuntamiento de Buñol

Modificació bases reguladores del Programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

13 jul 2020
Bases reguladores que regiran en l’àmbit de la Comunitat Valenciana la concessió d'incentius a labcontractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Entitats beneficiàries de les subvencions

Els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms o altres entitats vinculades o dependents.

Accions subvencionables i quantia de la subvenció

1. Resultarà objecte de subvenció la contractació a jornada completa, durant el període (superior a 6 mesos) i sota la modalitat contractual que es determinen en cada convocatòria.

2. La convocatòria determinarà el barem estàndard de costos unitaris (BECU) per cada contractació. L'import del BECU s'establirà d'una de les següents maneres:

a) un mètode de càlcul just, equitatiu i verificable basat en dades estadístiques o una altra informació objectiva; o les dades històriques verificades de beneficiaris concrets; o l'aplicació de les pràctiques habituals de comptabilitat de costos dels diferents beneficiaris.

b) de conformitat amb les modalitats d'aplicació dels barems de costos unitaris, imports a tant alçat i tipus fixos corresponents aplicables en altres polítiques de la Unió a una categoria similar d'operació i beneficiari.

c) de conformitat amb les modalitats d'aplicació dels barems de costos unitaris, imports a tant alçat i tipus fixos corresponents aplicables a una categoria similar d'operació i beneficiari en règims de subvencions finançats enterament per l'Estat membre.

3. L'import de la subvenció concedida no determinarà el cost salarial i de Seguretat Social de les persones contractades, les retribucions de les quals es fixaran d'acord amb la normativa que legal o convencionalment resulte d'aplicació en cada entitat beneficiària.

Exclusions

Queden exclosos d'aquest programa els següents suposats:

a) Persones que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.

b) Persones que hagueren sigut contractades per qualsevol entitat a l'empara d'aquesta Ordre.

c) Contractacions a jornada parcial, excepte aquelles derivades de reduccions legals de jornada a petició de la persona treballadora

d) Contractacions realitzades per entitats que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d'ocupació.

e) Contractacions realitzades per entitats sancionades en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, Seguretat Social o matèria laboral.

f) Qualsevol contractació que s'emmarque en l'àmbit de les ofertes públiques d'ocupació, regulades en el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Persones destinataris finals i procediment de selecció

Les persones joves majors de 16 anys beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

L'entitat presentarà la seua oferta d'ocupació al Espai Labora, que efectuarà una preselecció entre les persones desocupades menors de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Per a la preselecció es prioritzarà a les persones que no hagen rebut prèviament atenció per part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i a les quals estiguen més pròximes a complir l'edat màxima prevista en el sistema. El Espai Labora tramitarà la sol·licitud d'inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil de les persones preseleccionades que no consten inscrites.

Per a la selecció final de les persones candidates es constituirà una Comissió de Baremació integrada per dos representants de l'entitat beneficiària, que ostentaran la presidència (amb vot de qualitat) i la secretaria; i per sengles representants de les organitzacions sindicals integrants del Consell de Direcció de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Es procurarà que la composició de la Comissió de Baremació s'ajuste al principi d'equilibri per raó de sexe.

L'entitat beneficiària contractarà als qui obtinguen major puntuació en la baremació dels criteris establits en l'Annex. En cas d'empat, se seleccionarà a qui acredite major edat.

En tot cas, les persones contractades hauran d'haver romàs aturades el dia natural anterior al de l'inici del contracte.

Forma i termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en la forma i termini que establisca la corresponent convocatòria.

Per a cada convocatòria només podrà presentar-se una sol·licitud per entitat local, de manera que s'inadmetrà la presentada per organismes autònoms o altres entitats si les entitats locals a les quals estan vinculades o de les quals depenen presenten igualment sol·licitud.

Obligacions de les entitats beneficiàries

Són obligacions de les entitats beneficiàries:

a) Facilitar quantes dades i informació relacionats amb la subvenció concedida els siguen requerits pel SERVEF.

b) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.

c) Iniciar els contractes i donar d'alta en la Seguretat Social a les persones contractades, dins del termini per a justificar la subvenció que determine cada convocatòria.

d) Mantindre l'ocupació creada durant el període indicat en cada convocatòria, que en tot cas haurà de ser superior a sis mesos.

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, en tant pogueren ser objecte de control, sent aquests originals o còpies certificades conforme amb aquests.

f) Les entitats beneficiàries hauran de comptabilitzar la concessió i de la subvenció a través d'un codi comptable específic.

g) En tant que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) haurà de conservar-se durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen inclosos les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (el que s'estima que puga tindre lloc al voltant de l'any 2025).

h) A l'efecte de difusió pública, en estar les ajudes cofinançades pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

i) Conservar tota la documentació associada a la selecció final de les persones treballadores.

Reintegrament de les ajudes concedides

1. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos contemplats en l'article 37 de la Llei 38/2003. En particular procedirà el reintegrament total de l'ajuda en els supòsits d'extinció de la relació laboral de la persona jove abans de completar el període de manteniment exigit.

2. S'aplicarà el criteri de proporcionalitat amb reintegrament parcial de l'ajuda concedida en funció del temps de manteniment que restara per completar, si l'extinció de la relació laboral de la persona jove amb l'entitat beneficiària s'haguera produït per baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent. Així mateix s'aplicarà la proporcionalitat en els casos de reducció legal de jornada a petició de la persona treballadora i de suspensió del contracte per raons disciplinàries o excedència.

Règim de substitució.

1. Si la persona jove causara baixa pels motius relacionats en l'article 16.2, podrà ser substituïda en el termini d'un mes, a fi de completar el període de manteniment que quedara arracada de complir.

2. Les substitucions es realitzaran segons la seua ordre de puntuació per altres persones candidates que mantinguen la condició de beneficiària de la Garantia Juvenil. Si cap de les persones candidates en situació de reserva reunira els requisits per a ser contractada, s'iniciarà un nou procés de selecció segons el que es preveu en aquesta Ordre.

3. No s'admetrà la substitució de la persona jove contractada o de les seues eventuals substitutes si el període de manteniment pendent de complir fora inferior a 6 mesos i un dia.

4. El termini establit per a la substitució no computarà a l'efecte de l'obligació de manteniment.

Referències al SERVEF. Les referències al SERVEF i als centres SERVEF d'Ús de l'Ordre 7/2017, de 10 d'abril, han d'entendre's dirigides, respectivament, a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i als Espai Labora.

 

Es modifica l'Annex (criteris per a la selecció de persones treballadores

La Comissió de Baremació aplicarà a totes les persones preseleccionades pel SERVEF els següents criteris:

S'eliminen els apartats 1 i 3 de l'Annex

2. Protecció per desocupació: Persones candidates que no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d'inserció laboral: 10 punts.

4. Diversitat funcional i malaltia mental: Persones amb malaltia o trastorn mental diagnosticat pels Centres Públics de Salut Mental o persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%: 3 punts; si la discapacitat reconeguda és superior al 50%: 5 punts.

5. Acció positiva a favor de les dona: Dona: 3 punts; dona víctima de la violència de gènere o domèstica, acreditada mitjançant resolució judicial o informe dels serveis socials públics: 10 punts

6. Situació d'atur de llarga duració: Persones candidates que haja figurat inscrites com a aturades demandants d'ocupació durant almenys 12 mesos en un període de 18 mesos: 20 punts.

7. Situació o risc d'exclusió social: Persones candidates que acrediten mitjançant certificat dels serveis socials públics una situació o risc d'exclusió social (inclosa la situació o risc d'exclusió social per risc de desnonament): 5 punts.

8. Adequació al lloc de treball: fins a 15 punts, considerant els següents aspectes:

S'afig el següent incís: Els apartats 8.2 i 8.3 només resultaran d'aplicació per a ofertes d'ocupació vinculades a titulacions acadèmiques o certificats de professionalitat.

8.1. Experiència laboral prèvia en la mateixa mena d'ocupació, d'acord amb la següent escala en mesos complets:

Des de

Fins

Punts

0

1

15

1

3

12

3

6

9

6

9

6

9

12

3

12

18

1

 

8.2. Formació complementària o pràctiques formatives relacionades amb el projecte: fins a 5 punts, a raó de 0,1 punts per cada 25 hores de formació o pràctiques acreditades, excloent les pràctiques formatives incloses en la seua titulació així com les assignatures de lliure elecció A aquest efecte es valorarà la formació homologada per l'Administració Pública, els Col·legis Professionals o la Universitat, sempre que estiga relacionada amb el projecte.

8.3. Competències lingüístiques:

A) Valencià: màxim 6 punts. El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 6 punts, prèvia acreditació d'estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta *Qualificadora de *Coneixements del *Valencià, conformement a la següent escala:

– Certificat de nivell A1 de coneixements de valencià: 0,5 punts – Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià: 1 punt.

– Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià: 1,5 punts.

– Certificat de nivell B2 de coneixements de valencià: 2 punts.

– Certificat de nivell C1 de coneixements de valencià: 4 punts.

– Certificat de nivell C2 de coneixements de valencià: 6 punts.

La valoració del coneixement del valencià s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

B) Idiomes comunitaris: màxim de 6 punts. Es valorarà el coneixement de llengües oficials de la Unió Europea, diferents de la llengua espanyola segons els nivells especificats, acreditant-se documentalment mitjançant títols, diplomes i certificats expedits per les escoles oficials d'idiomes, per les universitats espanyoles que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (*ACLES), així com tots aquells indicats en l'annex del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'estableix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana.

El coneixement de cada idioma comunitari es valorarà fins a un màxim de 3 punts, puntuant per curs o la seua equivalència si es tracta de cicles de l'escola oficial d'idiomes, o de nivells o certificats segons el Marc europeu comú de referència (nivell bàsic, nivell intermedi i nivell avançat), conformement a l'escala que es detalla en la taula adjunta . La valoració del coneixement de l'idioma comunitari s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut en cadascun dels idiomes comunitaris.

Puntuació

RD 967/1988, 2 de setembre

Puntuació

Llei *organica 2/2006, 3 de maig (LOE)

puntuació

Llei *organica 8/2013, 9 de desembre (*LOMCE)

0,3

1r curs Cicle elemental

 

0,3

1r nivell bàsic

Certificat nivell

0,3

2n nivell A2

Nivell A Certificat

 

0,6

2n curs Cicle elemental

Certificat cicle

0,6

2n nivell bàsic

Bàsic (*CNB)

0,6

2n nivell A2

 

A2

 

 

Elemental

0,9

1r nivell intermedi

Certificat Nivell

0,9

1r nivell B1

 

Certificat

1,3

3r curs Cicle elemental

 

1,3

2n nivell intermedi

Intermedi (CNI)

1,3

2n nivell B1

Nivell B

B1

1,6

1r curs Cicle Superior

Certificat cicle superior

1,6

1r nivell avançat

Certificat Nivell

1,6

1r nivell B2

 

Certificat

2

2n curs Cicle superior

Certificat de *Apitud

2

2n nivell avançat

Avançat (*CNA)

2

2n nivell B2

 

B2

 

 

 

2,5

1r nivell C1

Certificat C1

2,5

1r nivell C1

Nivell C

Certificat C1

 

 

 

3

2n nivell C2

Certificat C2

3

1r nivell C2

 

Certificat C2

 

+Info